upp

Dataskydd

Skyldighet att iaktta sekretess och beakta dataskyddsbestämmelser Gäller fr.o.m. tillämpningsdagen för GDPR 25 maj 2018 Hammer Sport AG och Hammer Stores GmbH Hej ..................... Eftersom du inom ramen för din yrkesverksamhet eventuellt kommer i kontakt med personuppgifter vill jag informera dig om din skyldighet att beakta dataskyddsbestämmelserna, i synnerhet att iaktta sekretess. Dina skyldigheter är omfattande. Du får inte själv bearbeta personuppgifter utan behörighet och du får inte vidarebefordra eller göra dessa uppgifter tillgängliga för andra personer utan tillstånd. Med behandling avses i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller förändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. ”Personuppgifter” enligt GDPR är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Din skyldighet gäller utan tidsbegränsning och även efter att din yrkesverksamhet har avslutats. Under GDPR:s giltighetstid kan överträdelser mot dataskyddsbestämmelserna enligt § 42 i tyska federala lagen om skydd och harmonisering av dataskydd, DSAnpUG-EU (senaste versionen av tyska federala personuppgiftslagen, BDSG) samt enligt andra straffrättsliga regler straffas med fängelse- eller bötesstraff. Brott mot dataskyddsbestämmelser kan även innebära en överträdelse av arbets- eller tjänsterättsliga skyldigheter och få motsvarande följder. Vid brott mot dataskyddsbestämmelser kan företaget även hotas av mycket höga viten, vilket eventuellt kan leda till skadestånd gentemot dig. Ett underskrivet exemplar av denna skrivelse ska returneras till dataskyddsombudet Michael Gablick. Ort, datum och underskift av ansvarig (denna underskrift kan eventuellt utelämnas) Jag är medveten om skyldigheten att iaktta datasekretess och om skyldigheten att agera i enlighet med detta. Jag har fått broschyren om åtagandeförsäkran med utskriften av de föreskrifter som nämns där. Ort, datum Underskrift av åtagande person ---------------------------------------------------------------- Broschyr om datasekretess Hammer Sport AG och Hammer Stores GmbH Art. 4 GDPR Definitioner Enligt denna förordning betecknar uttrycket: 1.”personuppgifter” varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet; 2. ”behandling” en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring; straffrättsliga regler enligt § 42 i tyska federala lagen om skydd och harmonisering av dataskydd, DSAnpUG-EU (senaste versionen av tyska federala personuppgiftslagen, BDSG) (1) Med fängelsestraff upp till tre år eller med bötesstraff straffas den som avsiktligen och utan att vara berättigad till det vidarebefordrar ej allmänt tillgängliga personuppgifter till ett stort antal personer 1. till tredje part eller 2. på annat sätt gör detta tillgängligt och därmed handlar i kommersiellt syfte. (2) Med fängelsestraff upp till två år eller med bötesstraff straffas den som behandlar personuppgifter som inte är allmänt tillgängliga, 3. utan att vara berättigad till detta eller 4. tillskansar sig dessa genom oriktiga uppgifter och som därmed handlar mot vederlag eller i avsikt att göra oskälig vinst för sig själv eller för en annan person eller för att skada en annan person. (3) Gärningen åtalas endast vid yrkande. Berättigade att lämna in yrkande är den registrerade, personuppgiftsansvarig, federalt ombud samt tillsynsmyndigheten.

Betalsätt

Betalsätt

Rådgivare

Mån-Fre: 09.00-12.00 & 12.30 - 17.00