Dataskydd

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår dataskyddsdeklaration som finns nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs främst med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig.
Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta finns i följande dataskyddsförklaring.

Du kan invända mot denna analys. Vi informerar dig om möjligheterna att göra invändningar i denna dataskyddsförklaring.

2. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts åtkomst.

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandlingen på denna webbplats är:

Hammer Sport AG
Von-Liebig-Straße 21
89231 Neu-Ulm
Tyskland

Telefon: +49 731 974 88-518
Webb: https://www.hammer-traning.se
E-Mail: info@hammer-traning.se

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Allt du behöver göra är att skicka oss ett informellt e-postmeddelande. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid brott mot dataskyddslagen har den berörda personen rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten i frågor som rör dataskyddslagstiftningen är den statliga dataskyddsombudsmannen i den federala delstat där vårt företag har sitt säte. En förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan ansvarig part kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det efter det att ett avtal om kostnader har ingåtts finns en skyldighet att överföra dina betalningsuppgifter till oss (t.ex. kontonummer vid tillstånd till autogiro), krävs dessa uppgifter för att behandla betalningen.

Betalningstransaktioner via vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, direktdebitering) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Med krypterad kommunikation kan tredje part inte läsa de betalningsuppgifter som du överför till oss.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

Invändning mot reklammejl

Det är förbjudet att använda de kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för tryckplikten för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel genom skräppost.

3. Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Hammer Sport AG
Michael Gablick
Von-Liebig-Straße 21
89231 Neu-Ulm
Tyskland

Telefon: +49 731 974 88-518
E-post: info@hammer-traning.se

4. Insamling av uppgifter på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din terminal tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på den här webbplatsen vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. Om andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • typ av webbläsare och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • URL för hänvisning
  • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att sparas av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret grundar sig därför uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din begäran). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir oförändrade.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi kommer endast att använda de uppgifter som du anger i detta syfte för att använda det erbjudande eller den tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifter som begärs vid registreringen måste lämnas i sin helhet. I annat fall kommer vi att avvisa registreringen.

Vid viktiga ändringar, till exempel i erbjudandets omfattning eller vid tekniskt nödvändiga ändringar, kommer vi att använda den e-postadress som du angett vid registreringen för att informera dig på detta sätt.

Behandlingen av de uppgifter som du anger vid registreringen grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den redan utförda databehandlingen påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som samlas in vid registreringen lagras av oss så länge du är registrerad på vår webbplats och raderas när kontot avslutas. De lagstadgade lagringsperioderna påverkas inte.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att upprätta, behandla eller ändra det rättsliga förhållandet (inventeringsuppgifter). Detta görs på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av våra webbsidor (användningsuppgifter) endast i den mån det är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren.

De insamlade kunduppgifterna raderas när beställningen har slutförts eller affärsförhållandet har avslutats. De lagstadgade lagringstiderna påverkas inte.

Överföring av uppgifter vid ingående av avtalet för onlinebutiker, återförsäljare och varuförsändelser

Vi överför personuppgifter till tredje part endast om det är nödvändigt inom ramen för avtalsbehandlingen, till exempel till de företag som ansvarar för leveransen av varorna eller till det kreditinstitut som ansvarar för betalningsuppdraget. Ytterligare överföring av uppgifter sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, till exempel i reklamsyfte.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

5. Sociala medier

Insticksmodul för Pinterest

På vår webbplats använder vi sociala plugins från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

När du öppnar en sida som innehåller ett sådant insticksprogram upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servrarna. Insticksmodulen överför logguppgifter till Pinterests server i USA. Dessa logguppgifter kan innehålla din IP-adress, adressen till besökta webbplatser som också innehåller Pinterest-funktioner, webbläsarens typ och inställningar, datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest och cookies.

Ytterligare information om syftet, omfattningen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av Pinterest, samt dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet, finns i informationen om dataskydd från Pinterest.

Facebook Pixel för att skapa anpassade målgrupper

I vårt online-erbjudande används den så kallade "Facebook Pixel" från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Om en användare klickar på en annons som vi har placerat och som spelas på Facebook, läggs ett tillägg till URL:en på vår länkade sida med hjälp av Facebook Pixel. Om vår webbplats tillåter att data delas med Facebook via Pixel, skrivs denna URL-parameter in i användarens webbläsare via en cookie som vår länkade webbplats själv ställer in. Denna cookie läses sedan av Facebook Pixel och gör det möjligt att överföra uppgifterna till Facebook.

Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook å ena sidan fastställa vilka besökare som besöker vårt online-erbjudande som målgrupp för visning av annonser (s.k. Facebook-annonser). Därför använder vi Facebook-pixeln för att visa Facebook-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de besökta webbplatserna), som vi överför till Facebook (s.k. "anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också se till att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt. Detta gör det möjligt för oss att ytterligare utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att spåra om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad konvertering).

De uppgifter som samlas in är anonyma för oss, så vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook, så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks policy för användning av uppgifter (https://www.facebook.com/about/privacy/). Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook.

Databehandlingen i samband med användningen av Facebook-pixeln utförs på grundval av vårt överordnade legitima intresse av utvärdering, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineutbud och våra annonseringsåtgärder i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Den information som genereras av Facebook överförs vanligtvis till en Facebook-server och lagras där; detta kan också innebära överföring till Facebook Inc.:s servrar i USA. Facebook Inc. med huvudkontor i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs.

Spårning av Facebook-pixlar kan när som helst avaktiveras i cookieinställningarna.

6. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och reklamen.

Anonymisering av IP-uppgifter

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Insticksprogram för webbläsare

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot insamling av uppgifter

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter i cookieinställningarna. En opt-out-cookie kommer att sättas som förhindrar insamling av dina uppgifter vid framtida besök på denna webbplats.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av beställningsuppgifter

Vi har ingått ett avtal om databehandling av beställningar med Google och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehåller uppgifter om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter med Google Analytics enligt vad som anges i punkten "Invändning mot insamling av uppgifter".

Google Analytics Remarketing

På våra webbplatser används funktionerna i Google Analytics Remarketing tillsammans med de enhetskopplade funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Den här funktionen gör det möjligt att koppla samman de målgrupper som skapats med Google Analytics Remarketing med de enhetskopplade funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. På så sätt kan intressebaserade, personaliserade reklambudskap som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och ditt surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har gett ditt samtycke kommer Google att koppla din webbhistorik och apphistorik till ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga reklambudskap visas på alla enheter där du loggar in med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade användar-ID:n, som tillfälligt kopplas till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsering på olika enheter.

Du kan permanent invända mot remarketing/targeting på olika enheter genom att avaktivera personlig annonsering i ditt Google-konto; följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Aggregeringen av de insamlade uppgifterna i ditt Google-konto baseras enbart på ditt samtycke, som du kan ge eller återkalla hos Google (artikel 6.1 a i DSGVO). När det gäller datainsamlingsprocesser som inte sammanfogas i ditt Google-konto (t.ex. för att du inte har något Google-konto eller har motsatt dig sammanfogningen) baseras insamlingen av data på artikel 6.1 f i DSGVO. Det legitima intresset beror på att webbplatsoperatören har ett intresse av en anonymiserad analys av webbplatsbesökare i reklamsyfte.

Ytterligare information och bestämmelser om dataskydd finns i Googles dataskyddsdeklaration på följande adress: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Criteo (Criteo SA)

På denna webbplats använder Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike ("Criteo") cookie-filer för att samla in, lagra och analysera information om webbplatsbesökarnas surfbeteende i pseudonymiserad form på grundval av vårt legitima intresse av att visa personlig reklam i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Criteo använder en algoritm för att analysera surfbeteendet och kan sedan visa riktade produktrekommendationer som personliga reklambanners på andra webbplatser (så kallade publicister). Under inga omständigheter kan de insamlade uppgifterna användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats. De kommer inte att användas på något annat sätt eller lämnas vidare till tredje part.

Om du vill motsätta dig insamlingen av uppgifter och skapandet av pseudonymiserade användarprofiler för framtiden kan du ladda ner följande så kallade opt-out-cookie: Criteo Opt-Out (https://www.criteo.com/de/privacy/).

Mer information om Criteos teknik finns i Criteos sekretesspolicy: https://www.criteo.com/de/privacy/.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO för behandlingen av dina uppgifter enligt ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

Google AdWords och Google Conversion Tracking

Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett annonseringsprogram online från Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Inom ramen för Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons från Google sätts en cookie för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera användaren personligen. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras på AdWords-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt att delta i konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som identifierar användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du motsätta dig denna användning genom att enkelt avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning i din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering.

Lagringen av "konverteringscookies" grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och reklamen.

Mer information om Google AdWords och Googles konverteringsspårning finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på den här webbplatsen vara begränsad.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om data som skrivs in på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) är gjorda av en människa eller av ett automatiserat program. I detta syfte analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys inleds automatiskt så snart besökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som besökaren tillbringar på webbplatsen eller användarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen skickas till Google.

Analyserna av reCAPTCHA körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökarna informeras inte om att en analys äger rum.

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sitt webbutbud mot missbruk av automatiserad spionage och SPAM.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter enbart för att skicka den begärda informationen och lämnar dem inte vidare till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet grundar sig uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "avregistrera dig" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte av detta.

8. Plugins och verktyg

YouTube

På vår webbplats används plugins från webbplatsen YouTube som drivs av Google. Operatören av sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra sidor som är utrustad med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att våra erbjudanden på nätet ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Ytterligare information om hanteringen av användaruppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

På den här webbplatsen används så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för en enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar webbläsaren in de nödvändiga typsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta informerar Google om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används för att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra erbjudanden online. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator.

Ytterligare information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring.

Google Maps används för att ge en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lätt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Betalningsleverantör

PayPal

På vår webbplats erbjuder vi bland annat betalning via PayPal. Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal").

Om du väljer betalning via PayPal kommer de betalningsuppgifter du anger att överföras till PayPal.

Överföringen av dina uppgifter till PayPal grundar sig på artikel 6.1 a DSGVO (samtycke) och artikel 6.1 b DSGVO (behandling för att fullgöra ett avtal). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. En återkallelse påverkar inte giltigheten av tidigare databehandlingar.

Klarna

På vår webbplats erbjuder vi bland annat betalning med Klarnas tjänster. Leverantören är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). Klarna erbjuder olika betalningsalternativ (t.ex. avbetalningsköp, autogiro, köp på konto och omedelbar överföring). Om du väljer att betala med Klarna (Klarnas kassalösning) samlar Klarna in olika personuppgifter från dig. Du kan läsa mer om detta i Klarnas integritetspolicy på följande länk: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Överföringen av dina uppgifter till Klarna grundar sig på artikel 6.1 a DSGVO (samtycke) och artikel 6.1 b DSGVO (behandling för att fullgöra ett avtal). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. En återkallelse påverkar inte giltigheten av tidigare databehandlingar.

 Bildkälla: ©pixelkorn - stock.adobe.comSportGymButiken - Skövde

Kåsatorpsvägen 9 541 34 Västra Götalands län Skövde
 bort
Arbetstid idag: 11:00 - 18:00
Måndag 11:00 - 18:00
Tisdag 11:00 - 18:00
Onsdag 11:00 - 18:00
Torsdag 11:00 - 18:00
Fredag 11:00 - 18:00
Lördag 11:00 - 15:00
Söndag Stängd
BUDO & Fitness - Hägersten

Västbergavägen 4 126 30 Stockholms län Hägersten
 bort
Arbetstid idag: 11:00 - 19:00
Måndag 11:00 - 19:00
Tisdag 11:00 - 19:00
Onsdag 11:00 - 19:00
Torsdag 11:00 - 19:00
Fredag 11:00 - 19:00
Lördag 11:00 - 16:00
Söndag 12:00 - 16:00
BUDO & Fitness - Arlöv

Staffanstorpsvägen 115 232 61 Skåne län Arlöv
 bort
Arbetstid idag: 11:00 - 18:00
Måndag 11:00 - 18:00
Tisdag 11:00 - 18:00
Onsdag 11:00 - 18:00
Torsdag 11:00 - 18:00
Fredag 11:00 - 18:00
Lördag 11:00 - 14:00
Söndag Stängd
BUDO & Fitness - Göteborg

Första Långgatan 30 413 27 Västra Götalands län Göteborg
 bort
Arbetstid idag: 11:00 - 18:00
Måndag 11:00 - 18:00
Tisdag 11:00 - 18:00
Onsdag 11:00 - 18:00
Torsdag 11:00 - 18:00
Fredag 11:00 - 18:00
Lördag 11:00 - 15:00
Söndag Stängd
MaxPuls AB - Norrköping

Enebymovägen 61 602 12 Östergötlands län Norrköping
 bort
4,65
Hammer Stores 5x vor Ort