Allmänna villkor

§1Tillämpningsområde

 • Våra följande allmänna affärsvillkor gäller uteslutande för alla affärsrelationer mellan oss och kunden i den version som gäller vid beställningstillfället.
 • Avvikande, motstridiga eller kompletterande allmänna affärsvillkor för företagare, även om de är kända, ska inte ingå i avtalet om inte deras giltighet uttryckligen har godkänts av oss.

Avtalspartnern är:

Hammer Sport AG
Von-Liebig-Straße 21
89231 Neu-Ulm
Tyskland

Telefon: +49 731 974 88-518
Webb: https://www.hammer-traning.se
E-Mail: info@hammer-traning.se

§ 2 Definitioner

 • "Konsument" i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk person som ingår en affärsförbindelse med oss i ett syfte som inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet (§ 13 BGB).
 • "Företagare" i den mening som avses i dessa villkor är fysiska eller juridiska personer eller juridiska partnerskap med rättslig kapacitet som ingår en affärsrelation med oss i samband med att de utövar sin kommersiella verksamhet eller verksamhet som egenföretagare (§ 14 BGB). Företagare som inte agerar i samband med utövandet av sin kommersiella verksamhet eller verksamhet som egenföretagare anses också vara konsumenter i den mening som avses i dessa villkor.
 • "Kunder" i den mening som avses i dessa villkor är både konsumenter och företagare.

§ 3 Slutande av avtalet/förvaring av avtalstexten

 • Följande bestämmelser om ingående av avtal gäller för beställningar som görs via vår Internetbutik.
 • Presentationen av varorna i vår Internetbutik utgör inget juridiskt bindande avtalserbjudande från vår sida, utan endast en icke-bindande inbjudan till kunden att beställa varor. Genom att beställa de önskade varorna lämnar kunden ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.
 • Vid mottagandet av en beställning i vår Internetbutik gäller följande regler:

  Kunden lämnar ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal genom att framgångsrikt slutföra beställningsförfarandet i vår Internetbutik. Beställningen görs i följande steg:
  • Urval av de önskade varorna
  • Bekräftelse genom att klicka på knappen "Lägg i kundvagnen"
  • Kontrollera uppgifterna i varukorgen
  • Bekräfta valet genom att klicka på knappen "Fortsätt till kassan"
  • Ange dina personuppgifter med hänvisning till de tillämpliga allmänna villkoren samt avbeställningspolicy och hänvisning till dataskyddsbestämmelserna
  • Klicka på knappen "Nästa steg"
  • Val av fraktmetod
  • Välj betalningsmetod
  • Klicka på knappen "Nästa steg"
  • Fullständig översikt över beställningen
  • Bindande inlämning av beställningen genom att klicka på knappen "Köp nu"
  • Dina beställningsuppgifter kommer att vidarebefordras till webbplatsen för betaltjänstleverantören (www.payone.de) för betalningshantering, beroende på betalningsmetod.
 • Kunden kan avbryta sin beställning när som helst innan beställningen skickas bindande genom att klicka på knappen "köp nu", antingen genom att stänga webbläsaren eller genom att ta § 10 Garantivillkorid avtalet ingås genom att vi accepterar avtalet, vilket kan förklaras uttryckligen i slutet av den fjärde arbetsdagen efter beställningen, eller genom att varorna levereras till kunden, eller genom begäran om betalning, beroende på vilket som inträffar först. Om vi erbjuder dig möjligheten att göra en specifik betalning för beställningen i förväg ska detta anses vara vårt bindande erbjudande att ingå ett köpeavtal med det valbara betalningsmedlet till dig, vilket du kan acceptera genom att göra betalningen, varvid avtalet ska ingås genom din betalning.
 • Vi sparar avtalstexten och skickar beställningsuppgifter och våra allmänna villkor till dig via e-post.

§ 4 Priser, fraktkostnader, betalning, förfallodag

 • De angivna priserna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt och andra priskomponenter. Fraktkostnader ingår för leveranser inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium från ett ordervärde på 45 euro. Upp till ett ordervärde på 45 euro kostar frakten 4,50 euro per order. Undantag är de områden utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium som anges i UStG § 1 mom. 2, där ingen leverans och därmed ingen försäljning kan äga rum. För frakt till Österrike och Schweiz debiteras fraktkostnader beroende på beställningens totala vikt och värde.
  Mer information om frakt finns här .
 • Betalning sker via betaltjänstleverantören Payone (www.payone.de), Klarna (www.klarna.com/de), Paypal eller genom förskottsbetalning.
 • Kunden har möjlighet att betala i förskott (banköverföring), med kreditkort (VISA, Mastercard), med PayPal, med autogiro, med faktura, med finansiering eller med omedelbar banköverföring.
 • Om kunden har valt förskottsbetalning, PayPal eller Sofortüberweisung förbinder han sig att betala köpesumman omedelbart efter att avtalet har ingåtts. Vid betalning med kreditkort debiteras ditt konto omedelbart eller senast på avsändningsdagen. Vid betalning via faktura, autogiro eller finansiering hänvisas till detaljerna i Klarnas allmänna villkor (§13).
 • Under den tid som företagaren är i dröjsmål ska han eller hon betala ränta på penningskulden med 8 procentenheter över basräntan. Vi förbehåller oss rätten att bevisa och kräva högre dröjsmålsräntor av entreprenören.
 • Entreprenören ska endast ha rätt till kvittning om hans motkrav är obestridda eller har fastställts rättsligt.

§ 5 Risköverföring/leveranstid/leverans

 • Om vi inte tydligt har angett något annat är alla varor som vi erbjuder redo för omedelbar leverans.
 • Vi skickar inte varorna innan vi har mottagit betalningen.
 • Om vår kund är en konsument ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan inte övergå till köparen förrän varan överlämnats till köparen, även vid postorderköp.
 • Om köparen är en företagare övergår risken och faran för försändelsen så snart varorna har överlämnats till den logistiksamarbetspartner som vi har anlitat. När det gäller entreprenörer förbehåller vi oss rätten att fastställa en ny rimlig leveranstid om vi inte kan hålla en leveranstid av skäl som vi inte kan ansvara för. Kunden ska informeras av oss utan dröjsmål. I detta avseende har vi rätt att häva avtalet om den beställda varan inte är tillgänglig inom denna nya leveransperiod. Vi kommer omedelbart att återbetala det belopp som betalats.
 • De beställda varorna levereras inte till användningsstället, utan endast till trottoaren framför det.

§ 6 Förbehåll för äganderätten

 • Om kunden är en företagare förbehåller vi oss rätten till varorna tills alla fordringar från en pågående affärsrelation har betalats till fullo. Om värdet av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet överstiger de fordringar som ska säkras från den pågående affärsförbindelsen med 10 %, är vi dock skyldiga att frigöra de varor som omfattas av äganderättsförbehållet.
 • När det gäller konsumenter behåller vi äganderätten till varorna tills köpesumman har betalats i sin helhet.
 • När det gäller företagare har kunden rätt att sälja varorna vidare inom ramen för den ordinarie verksamheten. Företagaren överlåter redan nu alla fordringar till ett belopp motsvarande fakturabeloppet som han får mot en tredje part på grund av återförsäljningen. Vi accepterar uppdraget. Efter överlåtelsen har företagaren rätt att driva in fordran. Vi förbehåller oss dock rätten att själva driva in fordran så snart företagaren inte längre fullgör sin betalningsskyldighet på ett korrekt sätt och är i dröjsmål med betalningen.

§ 7 Ansvar för fel

 • Det lagstadgade ansvaret för fel ska gälla.

§ 8 Garanti

 • För konsumenter preskriberas garantianspråk för nya varor två år efter det att varorna levererats.

  I alla andra avseenden ska garantin för konsumenter fastställas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.
 • När det gäller företagare ska garantianspråk som inte är inriktade på skadestånd preskriberas ett år efter det att varorna har levererats.
 • Entreprenörerna måste omedelbart undersöka varorna på kvalitetsavvikelser och fel och skriftligen meddela oss om eventuella synliga fel inom en vecka från mottagandet av varorna. Om entreprenören inte gör det, är det uteslutet att hävda garantirätten. Dolda fel måste anmälas skriftligen till oss inom en vecka efter att de upptäckts. För att tidsfristen ska kunna hållas räcker det att felanmälan skickas i rätt tid. Entreprenören ska bära den fulla bevisbördan för alla förutsättningar för anspråk, särskilt för själva felet, för tidpunkten för upptäckten av felet och för att anmälan om felet gjorts i rätt tid.

§ 9 Begränsning av ansvar

 • Vid lätt försumliga pliktbrott ska vårt och våra ställföreträdares ansvar begränsas till den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Varken vi eller våra ställföreträdare ska vara ansvariga för lätt oaktsamma överträdelser av utomobligatoriska förpliktelser som inte äventyrar fullgörandet av avtalet. En väsentlig avtalsförpliktelse är en förpliktelse vars uppfyllande i första hand möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och vars iakttagande köparen regelbundet kan förlita sig på.
 • Vårt ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (ProdHaftG) och enligt garantin ska förbli oförändrat. Ansvarsbegränsningarna gäller inte heller i händelse av kroppsskada eller hälsoskada som kan tillskrivas oss eller i händelse av förlust av kundens liv.

§ 10 Garantivillkor

Vi garanterar våra apparater enligt följande villkor:

1. I enlighet med följande villkor (punkterna 2-5) reparerar vi kostnadsfritt alla skador eller defekter på apparaten som bevisligen beror på ett tillverkningsfel om de rapporteras till oss efter leverans till slutkunden och omedelbart efter upptäckten och inom de villkor som anges på produktsidan.

Garantin omfattar inte delar som lätt kan gå sönder, t.ex. glas eller plast. Garantin gäller inte: vid mindre avvikelser från det nominella skicket som är obetydliga för enhetens värde och användbarhet, vid skador från kemiska och elektrokemiska effekter, från vatten och i allmänhet vid skador på grund av force majeure.

2. Garantin ges på ett sådant sätt att defekta delar repareras kostnadsfritt eller ersätts med felfria delar enligt vårt gottfinnande. Kostnaderna för material och arbetstid ska betalas av oss. Reparationer på installationsplatsen kan inte begäras. Ett inköpsbevis med inköps- och/eller leveransdatum måste uppvisas. Ersatta delar blir vår egendom.

3. Garantianspråket upphör att gälla om reparationer eller ingrepp utförs av personer som inte är auktoriserade av oss, eller om våra enheter utrustas med tilläggs- eller tillbehörsdelar som inte är anpassade till våra enheter, vidare om enheten skadas eller förstörs genom force majeure eller miljöpåverkan, vid skador som uppstått på grund av felaktig hantering - i synnerhet bristande efterlevnad av bruksanvisningarna - eller underhåll, eller om enheten uppvisar mekaniska skador av något slag. Efter telefonrådgivning kan kundtjänsten ge dig tillstånd att få delar skickade till dig för reparation eller byte. I det här fallet upphör garantianspråket naturligtvis inte att gälla.

4. Garantiservice leder inte till en förlängning av garantiperioden och startar inte heller en ny garantiperiod.

5. Ytterligare eller andra anspråk, i synnerhet ersättning för skador som uppstått utanför apparaten, är uteslutna - i den mån ansvaret inte är obligatoriskt föreskrivet i lag.

6. Våra garantivillkor, som innehåller förutsättningarna för och omfattningen av våra garantitjänster, påverkar inte säljarens avtalsenliga garantiförpliktelser.

7. Delar som är utsatta för slitage och som identifieras som sådana i reservdelsförteckningen omfattas inte av garantivillkoren.

8. I enskilda fall får konsumenten en ettårig garantiförlängning (huvudramen undantagen), för vilken de garantivillkor som anges ovan gäller.

§ 11 Avtal om returkostnader, avbeställningspolicy

Rätt till ångerrätt


Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportör, har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss genom en tydlig förklaring (t.ex. brev, fax eller e-post som skickas med posten) om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan använda den bifogade blanketten för uppsägning av modellen för detta ändamål, men den är inte obligatorisk.

Hammer Sport AG
Von-Liebig-Straße 21
89231 Neu-Ulm
Tyskland

Telefon: +49 731 974 88-518
Webb: https://www.hammer-traning.se
E-Mail: info@hammer-traning.se

För att iaktta uppsägningstiden räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av uppsägningsrätten före uppsägningstidens utgång.

Konsekvenser av uppsägning

Om du häver detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du hävt detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Vi hämtar varorna. Vi betalar kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Observera att tvåmansleveransen är en bokad tjänst som du bokar en gång och att varorna kommer att hämtas hos dig med standardleverans.

§ 12 Behörighet/avtalsrättslig påföljd

 • Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor. När det gäller konsumenter ska lagvalet endast gälla i den mån som det beviljade skyddet upphävs genom tvingande bestämmelser i den rättsstat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.
 • Om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, ska exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal vara vårt säte. Vi har rätt att stämma kunden på hans verksamhetsställe.
 • Om kunden inte har någon allmän jurisdiktionsplats i Tyskland, eller om kundens hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när talan väcks, ska vår affärsställe vara jurisdiktionsplats för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal.
 • Avtalet ska endast vara skrivet på tyska.

§ 13 Ytterligare allmänna villkor och sekretesspolicy för Klarna Bank AB

För Tyskland och Österrike:

Betalning på faktura och finansiering

I samarbete med Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi faktura- och delbetalningsköp som betalningsalternativ. Observera att Klarna Faktura och Klarna Avbetalningsköp endast är tillgängliga för konsumenter och att betalningen måste göras till Klarna i varje fall.

Faktura:
När du handlar på konto hos Klarna får du alltid varorna först och du har alltid en betalningstid på 14 dagar. De fullständiga villkoren för köp på konto för leveranser till Tyskland finns här och de fullständiga villkoren för köp på konto för leveranser till Österrike finns här.

Avbetalningsköp:
Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala ditt köp på ett flexibelt sätt i månatliga delbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (dock minst 6,95 euro) eller på de villkor som annars anges i kassan. För mer information om Klarna avbetalningsköp, inklusive de allmänna villkoren och den europeiska standardinformationen för konsumentkrediter, klicka här.

Meddelande om integritet:
Klarna kontrollerar och utvärderar dina uppgifter och utbyter uppgifter med andra företag och kreditupplysningsföretag om det finns ett legitimt intresse och skäl att göra det. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och enligt vad som anges i Klarnas dataskyddspolicy för Tyskland/Österrike.

För Schweiz:

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Fordran överförs därmed till Klarna.

Faktura:
Betalningstiden är 30 dagar från dagen för avsändandet av varan/biljetten/ eller, när det gäller andra tjänster, från tillhandahållandet av tjänsten. Inom ramen för fakturabetalningsmetoden samarbetar Klarna med Billpay GmbH, Zinnowitzer Straße 1, 10115 Berlin, Tyskland. Fordran överförs vidare till BillPay för detta ändamål. Betalningen sker i båda fallen till BillPay. Du hittar fakturavillkoren här. Användning av fakturabetalningsmetoden kräver en positiv kreditprövning. Allmän information om Billpay finns här.

Omedelbart:
Ditt konto debiteras omedelbart efter att du har gjort beställningen.

Meddelande om dataskydd:

Billpay/Klarnas betalningsalternativ
För att ge dig Klarnas betalningsalternativ och för att kontrollera om dessa kan erbjudas dig, samt för att kunna erbjuda dig anpassade betalningsmetoder, överförs vissa av dina personuppgifter till Klarna.

Allmän information om Klarna finns här och om BillPay här. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och Klarnas och BillPays sekretesspolicy.

Faktura:
Dina personuppgifter, särskilt kontaktuppgifter och uppgifter om kundvagnen, kommer att överföras av Klarna till BillPay GmbH ("BillPay"). BillPay överför dina personuppgifter till kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller.

Omedelbart:
Dina personuppgifter, i synnerhet kontaktuppgifter och uppgifter om kundvagnen, behandlas av Klarna.

§ 14 Klausul om åtskiljbarhet


Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor skulle bli ogiltiga eller ogenomförbara, eller om de senare skulle bli det, ska de återstående bestämmelserna förbli oförändrade, såvida inte utelämnandet av enskilda klausuler skulle innebära en sådan orimlig nackdel för en avtalspart att den inte längre kan förväntas hålla sig till avtalet.

Status för GTC januari 2015

Anmärkningar om miljö och förpackning

Förpackningsförordningen - VerpackV - Deltagande i ett riksomfattande system för återlämning av försäljningsförpackningar.

Vi bekräftar härmed att vi till fullo uppfyller våra skyldigheter enligt den tyska förpackningsförordningen (VerpackV) i dess lydelse från den 1 januari 2009. I synnerhet har vi anslutit oss till ett system för riksomfattande återlämning av försäljningsförpackningar som samlas hos privata slutkonsumenter (se § 6.3 VerpackV).

Detta är Interseroh.

Instruktion enligt § 12 batterilagen - BattV

I samband med försäljningen av batterier eller uppladdningsbara batterier eller apparater som drivs med batterier eller uppladdningsbara batterier är vi som återförsäljare enligt batterilagen skyldiga att informera dig om relevanta bestämmelser och skyldigheter:

Se till att du lämnar in dina gamla batterier/uppladdningsbara batterier på ett kommunalt insamlingsställe eller hos din lokala återförsäljare, enligt lagens krav. Det är förbjudet att slänga dem i det vanliga hushållsavfallet och strider mot batterilagen. Den här tjänsten är kostnadsfri för dig. Du är också välkommen att returnera batterier/batteripaket som du köpt från oss utan kostnad efter användning. Returer av batterier/uppladdningsbara batterier ska skickas till:

Hammer Sport AG
Von-Liebig-Straße 21
89231 Neu-Ulm
Tyskland

Telefon: +49 731 974 88-518
Webb: https://www.hammer-traning.se
E-Mail: info@hammer-traning.se

Batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller skadliga ämnen är tydligt märkta med symbolen för en överkryssad soptunna. Under symbolen för den överstrukna soptunnan finns dessutom det kemiska namnet på motsvarande föroreningar. Exempel på detta är: (Pb) bly, (Cd) kadmium, (Hg) kvicksilver.

Du kan också läsa denna information på nytt i de dokument som åtföljer leveransen av varorna eller i bruksanvisningarna från respektive tillverkare.

Mer detaljerad information om batterilagen finns hos förbundsministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet, t.ex. på www.bmu.de/abfallwirtschaft.

Anmärkning om förfarandet för tvistlösning


Vi deltar inte i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumenttvistnämnd. Lagen om alternativ tvistlösning i konsumentfrågor kräver dock att vi ändå hänvisar dig till en konsumenttvistnämnd som är ansvarig för dig:

Allmänna konsumenttvistenämnden vid centret för skiljedom e.V.
Strassburger Str. 8
77694 Kehl
www.verbraucher-schlichter.de

 Bildkälla: ©pixelkorn - stock.adobe.comSportGymButiken - Skövde

Kåsatorpsvägen 9 541 34 Västra Götalands län Skövde
 bort
Arbetstid idag: 11:00 - 18:00
Måndag 11:00 - 18:00
Tisdag 11:00 - 18:00
Onsdag 11:00 - 18:00
Torsdag 11:00 - 18:00
Fredag 11:00 - 18:00
Lördag 11:00 - 15:00
Söndag Stängd
BUDO & Fitness - Hägersten

Västbergavägen 4 126 30 Stockholms län Hägersten
 bort
Arbetstid idag: 11:00 - 19:00
Måndag 11:00 - 19:00
Tisdag 11:00 - 19:00
Onsdag 11:00 - 19:00
Torsdag 11:00 - 19:00
Fredag 11:00 - 19:00
Lördag 11:00 - 16:00
Söndag 12:00 - 16:00
BUDO & Fitness - Arlöv

Staffanstorpsvägen 115 232 61 Skåne län Arlöv
 bort
Arbetstid idag: 11:00 - 18:00
Måndag 11:00 - 18:00
Tisdag 11:00 - 18:00
Onsdag 11:00 - 18:00
Torsdag 11:00 - 18:00
Fredag 11:00 - 18:00
Lördag 11:00 - 14:00
Söndag Stängd
BUDO & Fitness - Göteborg

Första Långgatan 30 413 27 Västra Götalands län Göteborg
 bort
Arbetstid idag: 11:00 - 18:00
Måndag 11:00 - 18:00
Tisdag 11:00 - 18:00
Onsdag 11:00 - 18:00
Torsdag 11:00 - 18:00
Fredag 11:00 - 18:00
Lördag 11:00 - 15:00
Söndag Stängd
MaxPuls AB - Norrköping

Enebymovägen 61 602 12 Östergötlands län Norrköping
 bort
4,66
Hammer Stores 5x vor Ort